Generalforsamling og frokost

13 Apr 2023 | Arrangementer

Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme afholder ordinær generalforsamling med efterfølgende frokost onsdag den 31. maj 2023 kl. 11.30 hos Innovatorium, Birk Centerpark 40, 7400 Herning.

Tilmelding til frokosten foregår på mail@brancheforeningenkraftvarme.dk
senest fredag den 26. maj 2023.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  4. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
  5. Valg af bestyrelse, herunder valg af formand
  6. Valg af suppleant
  7. Valg af revisor
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet under generalforsamlingens punkt 8, skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 10. maj 2023.